torstai 15. marraskuuta 2012

Miksi tuottavuuden kasvu on tärkeää?

Tuottavuus on taloustieteessä tuotannon tehokkuuden mitta. Tuotanto on aina prosessi ja sen tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella tuotos/panos. Tuotannon kehittämisen seurauksena tuotos/panos -suhde eli tuottavuus kasvaa ja tuotannossa saadaan enemmän aikaan vähemmällä. Kun tuotannossa saadaan aikaan enemmän vähemmällä, taloudelliseen yhteisöön syntyy lisätuloja. Tuottavuuden kasvu merkitsee siis lisätuloja yhteisölle ja yhteisössä saavutettu korkea tulotaso on seurausta onnistuneesta tuottavuustyöstä. Korkeampi tulotaso johtaa suurempaan tarpeiden tyydyttämisen asteeseen, jota yleisesti pidetään hyvinvoinnin tärkeänä mittana. Julkisessa tuotannossa tuottavuus tarkoittaa mitä tarpeen tyydytystä saadaan käytetyillä tuloilla.

Kansakunnan pääasiallisena tavoitteena on tuottaa korkea ja kasvava elintaso kansalaisilleen. Tavoitteen saavuttaminen ei riipu hämärästä ”kilpailukyvyn” käsitteestä, vaan kansakunnan resurssien eli työvoiman ja pääoman käytön tuottavuudesta. Tuottavuus on pitkällä aikavälillä maan tärkein osatekijä, koska se vaikuttaa suoraan kansantuloon.

Suomalaisten elintaso on sadassa vuodessa kasvanut 12-kertaiseksi, kun elintason mittarina on kansantuote asukasta kohden. Tämä elintason kasvu on saatu aikaan tekemällä työtä, mutta itse asiassa vähemmällä työllä. Asukasta kohden tehtyjen työtuntien määrä on nyt alhaisempi kuin 100 vuotta sitten. Selitys tähän on siinä, että työn tuottavuus on kasvanut 14-kertaiseksi. Yhden työtunnin ansioilla saadaan siis 14 kertaa niin paljon palveluja kuin sata vuotta sitten. Esimerkki kuvaa, miten elintason kasvu syntyy tuottavuuden kasvusta.

Tilastokeskus on tuottanut valtion tuottavuustilastoja vuosittain, mutta ei tänä vuonna. Nyt sain kuitenkin kuulla, että jatkossa kaikki valtion virastot ovat osa Valtion tuottavuustilastoa, jonka Tilastokeskus tuottaa jatkossakin. Eräänä keskeisenä kehittämistavoitteena on ollut tuottavuusseurannassa tarvittavien tietojen tuottaminen osana valtion tulostavoitejärjestelmää. Kaikki suoritetiedot tuotettaisiin osana Valtiokonttorin raportointijärjestelmää eikä erillistä tilastokeruuta tarvittaisi.

Me Maanmittauslaitoksessa kannatamme tuottavuuden mittaamista. On ilahduttavaa, että Tilastokeskus ottaa asian taas hoitaakseen. Kiitos. Tarvitsemme mittareita, joilla seuraamme saammeko aikaan enemmän vähemmällä. Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistuksen eräänä tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Tuottavuushyödyt koituvat paitsi asiakkaillemme myös omalle organisaatiollemme.

Olemme pitkään olleet tuottavuuden kasvussa valtionhallinnossa keskimääräistä paremmalla kasvu-uralla. Lähes hokeman oloinen 2 % tuottavuuden kasvu on pystytty ylittämään ja näen, että meidän tulee pyrkiä kestävään 3 - 4 %:n tuottavuuden kasvuun tällä vuosikymmenellä. Tämä antaisi Maanmittauslaitokselle tarvitsemaamme liikkumatilaa. Tähän pääsemme toimintamme jatkuvalla kehittämisellä ja kaikissa kehittämisprojekteissa tulee olla tuottavuuden kasvu yhtenä keskeisenä tavoitteena. Fiksuilla toimintaprosesseilla, uuden teknologian oikea-aikaisella hyödyntämisellä ja uudenaikaisilla tietojärjestelmillä saamme enemmän aikaan vähemmällä. Huolehtikaamme yhdessä jatkuvan kehittämisen linjasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti